Hợp đồng Cấp phép người dùng cuối | Tannoy | Sản phẩm | CANTERBURY GR-OW

Chào mừng các bạn đến với bài viết hôm nay! Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về Hợp đồng Cấp phép người dùng cuối của Tannoy về sản phẩm CANTERBURY GR-OW. Hãy cùng tìm hiểu chi tiết hơn về thỏa thuận này và những quyền lợi mà nó mang lại cho bạn.

Giới thiệu

Hợp đồng Cấp phép người dùng cuối (gọi tắt là “Hợp đồng”) là một thỏa thuận ràng buộc giữa bạn (Người dùng cuối, bạn hoặc người sử dụng) và Music Tribe Innovation DK/AS (Công ty, chúng tôi, chúng ta hoặc chúng tôi). Hợp đồng này quy định mối quan hệ giữa bạn và chúng tôi, cũng như việc sử dụng Phần mềm của Công ty. Trong suốt Hợp đồng này, Người sử dụng cuối và Công ty có thể được gọi là “Bên” hoặc nhóm chung là “Các Bên.”

Nếu bạn sử dụng Phần mềm này thay mặt cho nhà tuyển dụng của bạn hoặc một tổ chức khác (tổ chức) để tận dụng lợi ích từ việc sử dụng phần mềm hoặc sở hữu hoặc kiểm soát các phương tiện để bạn sử dụng hoặc truy cập vào, thì các thuật ngữ “Người dùng cuối,” “bạn” và “bạn” sẽ áp dụng chung cho bạn và tổ chức đó. Nếu bạn sử dụng hoặc mua một giấy phép cho hoặc thay mặt cho một tổ chức, bạn tuyên bố, đảm bảo và cam kết rằng bạn có thẩm quyền thực hiện các hành động sau: 1) mua một giấy phép thay mặt cho tổ chức; 2) buộc tổ chức tuân theo các điều khoản của Hợp đồng này.

Bằng cách tải xuống, cài đặt, truy cập hoặc sử dụng, bạn: (a) xác nhận rằng bạn có tất cả các quyền và ủy quyền cần thiết để truy cập và sử dụng; (b) nếu bạn đang sử dụng Phần mềm theo giấy phép được mua bởi một tổ chức, bạn được ủy quyền bởi tổ chức đó để truy cập và sử dụng; (c) thừa nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Hợp đồng này; (d) đại diện rằng bạn có trí óc đầy đủ và đủ tuổi pháp lý (18 tuổi trở lên) để ký Hợp đồng có tính ràng buộc; và (e) chấp nhận và đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện của Hợp đồng này.

Nếu bạn không đồng ý với những điều khoản này, hãy không tải xuống, cài đặt, truy cập hoặc sử dụng phần mềm. Nếu bạn đã tải xuống phần mềm, hãy xóa nó khỏi thiết bị tính của bạn.

Phần mềm được cấp phép, không được bán, cho bạn bởi Music Tribe để sử dụng nghiêm túc theo các điều khoản của Hợp đồng này.

Quyền cấp phép

Theo các điều khoản của Hợp đồng này và, nếu áp dụng, các điều khoản được cung cấp trong Hợp đồng Cấp phép, Music Tribe cấp cho bạn một giấy phép hạn chế, phi độc quyền, vĩnh viễn, có thể thu hồi và không thể chuyển nhượng để tải xuống, cài đặt và sử dụng Phần mềm mà bạn sở hữu hoặc kiểm soát.

Hạn chế

Bạn đồng ý không cho phép hoặc cho phép người khác:

  • Cấp phép, bán, cho thuê, cho thuê, giao, truyền, lưu trữ ngoài, tiết lộ hoặc làm cho Phần mềm có sẵn cho bất kỳ bên thứ ba nào.
  • Sửa đổi, tạo ra các sản phẩm phái sinh, tháo rời, giải mã, biên dịch ngược hoặc phân tích ngược bất kỳ phần nào của Phần mềm.
  • Loại bỏ, thay đổi hoặc làm mờ bất kỳ thông báo sở hữu (bao gồm bất kỳ thông báo bản quyền hoặc thương hiệu) của Music Tribe hoặc các công ty liên quan, đối tác, nhà cung cấp hoặc người cấp giấy phép Phần mềm.

Sở hữu trí tuệ

Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ, bao gồm bản quyền, bằng sáng chế, tiết lộ và phát minh (có thể được cấp bằng sáng chế hoặc không), nhãn hiệu dịch vụ, bí mật thương mại, bí mật công nghệ và thông tin bảo mật khác, tên thương hiệu, tên miền doanh nghiệp và tên miền, cùng với tất cả các giá trị thương hiệu liên quan, các tác phẩm phái sinh và tất cả các quyền khác (tổng hợp gọi là “Quyền sở hữu trí tuệ”) thuộc về Music Tribe luôn được coi là tài sản độc quyền của Music Tribe (hoặc các nhà cung cấp hoặc người cấp giấy phép của Music Tribe, nếu có và khi thích hợp). Không có điều khoản nào trong Hợp đồng này cấp cho bạn (hoặc bất kỳ Tổ chức nào) giấy phép Quyền sở hữu trí tuệ của Music Tribe.

Bạn đồng ý rằng Hợp đồng này chuyển nhượng một giấy phép hạn chế để sử dụng Quyền sở hữu trí tuệ của Music Tribe, chỉ như một phần của Phần mềm (và không phụ thuộc vào nó), và chỉ trong thời hạn giấy phép được cấp cho bạn theo đây. Do đó, việc sử dụng bất kỳ Quyền sở hữu trí tuệ của Music Tribe độc lập với Phần mềm hoặc ngoài phạm vi của Hợp đồng này sẽ được coi là vi phạm Quyền sở hữu trí tuệ của Music Tribe. Điều này không giới hạn; tuy nhiên, bất kỳ yêu sách nào mà Music Tribe có thể có đối với sự vi phạm hợp đồng trong trường hợp bạn vi phạm một điều khoản hoặc điều kiện của Hợp đồng này. Bạn sẽ sử dụng tiêu chuẩn chất lượng cao nhất để bảo vệ toàn bộ Phần mềm (bao gồm tất cả các bản sao của nó) khỏi vi phạm, lạm dụng, trộm cắp, lạm dụng hoặc truy cập trái phép. Ngoại trừ những gì được trình bày rõ ràng trong Hợp đồng này, Music Tribe dự trữ và sẽ giữ toàn quyền, quyền sở hữu và quyền lợi trong Phần mềm, bao gồm tất cả các bản quyền và đối tượng có thể được bảo hộ bởi bản quyền, nhãn hiệu và các đối tượng có thể được bảo hộ bởi bản quyền, bí mật thương mại và quyền sở hữu trí tuệ khác, đã được đăng ký, không đăng ký, được cấp, được áp dụng hoặc cả hai đã tồn tại và có thể được tạo ra, liên quan đến nó.

Bạn (hoặc Tổ chức, nếu có và khi áp dụng) sẽ tiếp tục sở hữu tất cả Quyền sở hữu trí tuệ đối với các sản phẩm công việc mà bạn tạo ra thông qua hoặc với sự trợ giúp của Phần mềm.

Đóng góp của bạn

Mọi phản hồi, ý kiến, ý tưởng, cải tiến hoặc gợi ý (gọi chung là “Ý kiến”) mà bạn cung cấp cho Music Tribe liên quan đến Phần mềm sẽ luôn là tài sản riêng và độc quyền của Music Tribe.

Music Tribe sẽ tự do sử dụng, sao chép, sửa đổi, xuất bản hoặc phân phối Ý kiến cho bất kỳ mục đích nào và theo bất kỳ cách nào mà không có bất kỳ tín dụng hoặc bất kỳ khoản tiền bồi thường nào cho bạn.

Các điều chỉnh đối với Phần mềm

Music Tribe có quyền thay đổi, tạm ngừng hoặc chấm dứt, tạm thời hoặc vĩnh viễn, Phần mềm hoặc bất kỳ dịch vụ nào mà nó kết nối, có hoặc không có thông báo và không chịu trách nhiệm với bạn.

Cập nhật cho Phần mềm

Music Tribe có thể từ thời gian này đến thời gian khác cung cấp các cải tiến hoặc cải tiến cho các tính năng/chức năng của Phần mềm, bao gồm các bản vá lỗi, cập nhật, nâng cấp và các sửa đổi khác (“Cập nhật”).

Cập nhật có thể sửa đổi hoặc xóa một số tính năng và/tính năng của Phần mềm. Bạn đồng ý rằng Music Tribe không có nghĩa vụ (i) cung cấp bất kỳ Cập nhật nào, hoặc (ii) tiếp tục cung cấp hoặc cho phép bất kỳ tính năng và/tính năng nào của Phần mềm bạn sử dụng.

Phần mềm của bên thứ ba

Phần mềm và dữ liệu của bên thứ ba (“Phần mềm của bên thứ ba”) có thể được kết nối với Phần mềm. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng, nếu bạn muốn có Phần mềm của bên thứ ba theo các điều khoản khác, bạn nên mua Phần mềm của bên thứ ba này trực tiếp từ các nhà cung cấp của nó.

Không có thỏa thuận giấy phép độc lập hoặc các điều khoản và điều kiện bổ sung giữa bạn và nhà cung cấp nào sẽ có hiệu lực đối với Music Tribe hoặc tạo ra bất kỳ nghĩa vụ bổ sung hoặc không phù hợp với các điều khoản của Hợp đồng này.

Bên cung cấp Phần mềm của bên thứ ba chịu trách nhiệm về bất kỳ bảo hành hoặc trách nhiệm phát sinh từ Phần mềm của bên thứ ba. MG-IP không chịu trách nhiệm theo bất kỳ hình thức nào đối với Phần mềm của bên thứ ba hoặc việc sử dụng Phần mềm đó của bạn.

Thời hạn và chấm dứt

Hợp đồng này sẽ có hiệu lực cho đến khi bạn hoặc Music Tribe chấm dứt.

Music Tribe có thể, theo quyết định duy nhất của mình, vào bất kỳ thời điểm nào và với bất kỳ lý do nào hoặc không có lý do nào, tạm ngừng hoặc chấm dứt Hợp đồng này mà không cần thông báo trước.

Hợp đồng này sẽ chấm dứt ngay lập tức, mà không cần thông báo trước từ Music Tribe, nếu bạn vi phạm bất kỳ quy định nào trong Hợp đồng này. Bạn cũng có thể chấm dứt Hợp đồng này bằng cách xóa Phần mềm và tất cả các bản sao của nó khỏi máy tính của bạn.

Sau khi Hợp đồng này kết thúc, bạn phải ngừng tất cả việc sử dụng Phần mềm và xóa tất cả các bản sao của Phần mềm khỏi máy tính của bạn.

Việc chấm dứt Hợp đồng này sẽ không giới hạn bất kỳ quyền hoặc biện pháp nào của Music Tribe theo pháp luật hoặc quyền công bằng trong trường hợp bạn vi phạm (trong suốt thời hạn Hợp đồng này) bất kỳ nghĩa vụ nào trong Hợp đồng này.

Bảo vệ

Bạn đồng ý bồi thường, bảo vệ và tự chú, Music Tribe và các sĩ quan, giám đốc, nhân viên, đại lý, công ty liên kết, người kế nhiệm và người được giao nhận tất cả mọi khoản thiệt hại, thiệt hại, trách nhiệm, thiếu hụt, yêu cầu, hành động, án phán, thỏa thuận, lãi suất, giải thưởng, mức phạt, tiền phạt, chi phí hoặc chi phí bất kỳ loại nào, bao gồm cả lệ phí luật sư hợp lý, phát sinh từ hoặc liên quan đến: (i) việc sử dụng hoặc lạm dụng Phần mềm; (ii) việc không tuân thủ bất kỳ luật, quy tắc hoặc chỉ thị của pháp luật áp dụng nào; (iii) việc vi phạm Hợp đồng này; hoặc (iv) Hợp đồng hoặc quan hệ của bạn với một Tổ chức (nếu có) hoặc bất kỳ bên thứ ba nào. Hơn nữa, bạn đồng ý rằng Music Tribe không chịu trách nhiệm cho thông tin hoặc nội dung bạn gửi hoặc cung cấp thông qua Phần mềm này hoặc nội dung được cung cấp cho bạn bởi bên thứ ba.

Không có bảo hành

Phần mềm được cung cấp cho bạn “Nguyên trạng” và “Theo sẵn” và với tất cả các lỗi và khuyết điểm mà không có bất kỳ sự đảm bảo nào. Trong mức tối đa cho phép theo luật pháp áp dụng, Music Tribe, trên tên riêng và tên riêng của các công ty liên quan và các nhà cung cấp và nhà cung cấp dịch vụ của nó, tỏ rõ từ chối tất cả các sự đảm bảo, cho dù rõ ràng, ngụ ý, quy định bởi pháp luật hoặc khác, liên quan đến Phần mềm, bao gồm tất cả các sự đảm bảo ngụ ý về tính sang trọng, phù hợp cho một mục đích cụ thể, chủ quyền và không vi phạm, và các sự đảm bảo có thể phát sinh từ quá trình xử lý, hoạt động, sử dụng hoặc thương mại. Không giới hạn các quy định trên, Music Tribe không cung cấp bất kỳ sự đảm bảo hoặc cam kết nào rằng Phần mềm sẽ đáp ứng yêu cầu của bạn, đạt được bất kỳ kết quả dự định nào, tương thích hoặc hoạt động với bất kỳ phần mềm, hệ thống hoặc dịch vụ nào khác, hoạt động mà không bị gián đoạn, đạt các tiêu chuẩn về hiệu suất hoặc đáng tin cậy hoặc không có lỗi hoặc rằng bất kỳ lỗi hoặc khuyết điểm nào có thể hoặc sẽ được sửa chữa.

Mà không giới hạn những điều trên, Music Tribe và bất kỳ nhà cung cấp nào của Music Tribe cũng không đưa ra bất kỳ đại diện hoặc đảm bảo nào về bất kỳ loại nào, rõ ràng hoặc ngụ ý: (i) về hoạt động hoặc có sẵn của Phần mềm, hoặc thông tin, nội dung và tài liệu hoặc sản phẩm được bao gồm trong đó; (ii) rằng Phần mềm sẽ không bị gián đoạn hoặc không có lỗi; (iii) về tính chính xác, đáng tin hoặc mới nhất của bất kỳ thông tin hoặc nội dung nào được cung cấp thông qua Phần mềm; hoặc (iv) rằng Phần mềm, các máy chủ của nó, nội dung hoặc email được gửi từ hoặc thay mặt Music Tribe không có virus, kịch bản, con ngựa Trojan, worm, phần mềm độc hại, bom thời gian hoặc các thành phần gây hại khác.

Một số quốc gia/khu vực không cho phép loại trừ hoặc giới hạn các sự đảm bảo ngụ ý hoặc giới hạn quyền lợi pháp lý áp dụng của người tiêu dùng, do đó một số hoặc tất cả các loại trừ và giới hạn trên có thể không áp dụng đối với bạn.

Giới hạn trách nhiệm

Bất kể các thiệt hại mà bạn có thể gánh chịu, trách nhiệm toàn bộ của Music Tribe và bất kỳ nhà cung cấp nào của nó theo bất kỳ điều khoản nào trong Hợp đồng này và biện pháp phải thiết yếu của bạn cho tất cả những điều trước có liên quan sẽ bị giới hạn trong mức phí thực tế mà bạn đã trả cho Phần mềm.

Theo mức tối đa được pháp luật áp dụng cho phép, trong bất kỳ trường hợp nào, Music Tribe hoặc nhà cung cấp của Music Tribe đều không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại đặc biệt, ngẫu nhiên, gián tiếp hoặc doanh nghiệp nào (bao gồm, nhưng không giới hạn, thiệt hại do mất lợi nhuận, thiệt hại do mất dữ liệu hoặc thông tin khác, thiệt hại do gián đoạn kinh doanh, thiệt hại do vi phạm quyền riêng tư phát sinh từ việc sử dụng hoặc không thể sử dụng Phần mềm, phần mềm của bên thứ ba và/hoặc phần cứng của bên thứ ba được sử dụng với Phần mềm, hoặc bất kỳ sự cung cấp nào của Hợp đồng này), ngay cả khi Music Tribe hoặc bất kỳ nhà cung cấp nào của nó đã được thông báo về khả năng xảy ra thiệt hại và ngay cả khi biện pháp khắc phục không đạt được mục đích thiết yếu.

Một số tiểu bang/khu vực không cho phép loại trừ hoặc giới hạn các thiệt hại ngẫu nhiên hoặc gián tiếp, do đó loại trừ hoặc giới hạn trên có thể không áp dụng đối với bạn.

Phân tách được

Nếu bất kỳ điều khoản nào trong Hợp đồng này bị cho là không thực thi hoặc không hợp lệ, điều khoản đó sẽ được thay đổi và giải thích để đạt được mục tiêu của điều khoản đó trong tối đa mức có thể theo pháp luật áp dụng và các điều khoản còn lại sẽ tiếp tục có hiệu lực và ảnh hưởng toàn phần.

Sự không thể thi hành bất kỳ quyền hoặc bất kỳ sự trễ trong việc thi hành bất kỳ quyền hoặc quyền nào của bất kỳ bên nào, bất kỳ quyền nào hoặc quyền hợp đồng nào trong Hợp đồng này không được coi là một từ chối của quyền hoặc quyền đó. Hoặc sẽ không ngăn cản việc thực hiện tiếp theo bất kỳ quyền nào hoặc một quyền nào khác trong Hợp đồng này. Trong trường hợp xung đột giữa Hợp đồng này và bất kỳ điều khoản mua hàng hoặc điều khoản khác áp dụng, các điều khoản của Hợp đồng này sẽ kiểm soát.

Các sửa đổi đối với Hợp đồng này

Music Tribe có quyền, theo quyết định độc quyền của mình, sửa đổi hoặc thay thế Hợp đồng này bất kỳ lúc nào. Nếu sửa đổi là quan trọng, chúng tôi sẽ cung cấp ít nhất 30 ngày thông báo trước trước khi các điều khoản mới có hiệu lực. Điều gì cấu thành sự thay đổi quan trọng sẽ được xác định theo quyết định độc quyền của chúng tôi.

Bằng cách tiếp tục truy cập hoặc sử dụng Phần mềm của chúng tôi sau khi các sửa đổi này có hiệu lực, bạn đồng ý tuân theo các điều khoản đã sửa đổi. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản mới, bạn không được ủy quyền sử dụng Phần mềm.

Luật áp dụng

Luật pháp của khu vực bạn cư trú, ngoại trừ các quy tắc va chạm luật, sẽ điều chỉnh bất kỳ tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến Hợp đồng này. Các quy tắc áp dụng của Mã luật Thương mại Thống nhất (UCC) và bất kỳ luật nào khác chỉ đạo áp dụng các luật của bất kỳ khu vực pháp lý nào khác được loại trừ rõ ràng.

Thay đổi Hợp đồng này

Chúng tôi giữ quyền độc quyền để thay đổi Hợp đồng này từ thời điểm này sang thời điểm khác. Việc tiếp cận và sử dụng tiếp tục của bạn đối với phần mềm đồng nghĩa với việc bạn đồng ý bị ràng buộc bởi và chấp thuận các điều khoản và điều kiện được đăng vào thời điểm đó. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng bạn chấp nhận Hợp đồng này (và bất kỳ sửa đổi nào đối với nó) mỗi khi bạn tải, truy cập hoặc sử dụng phần mềm.

Do đó, chúng tôi khuyến khích bạn xem xét lại Hợp đồng này thường xuyên.

Nếu trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ khi thông báo các thay đổi hoặc sửa đổi đối với Hợp đồng này, bạn quyết định bạn không đồng ý với các điều khoản mới, bạn có thể rút lại sự chấp thuận của mình với các điều khoản đã sửa đổi bằng cách cung cấp cho chúng tôi thông báo bằng văn bản về việc rút lại của bạn.

Không có mối quan hệ lao động hoặc đại diện

Không có quy định nào trong Hợp đồng này, hoặc bất kỳ phần nào của quan hệ giữa bạn và Music Tribe có ý định tạo ra, hoặc sẽ được cho là đã tạo ra, bất kỳ quan hệ nào giữa bạn và Music Tribe ngoài việc bạn là người sử dụng cuối cùng của phần mềm và dịch vụ được cung cấp.

Cứu trợ công bằng

Bạn thừa nhận và đồng ý rằng việc vi phạm của bạn đối với Hợp đồng này sẽ gây thiệt hại không thể khắc phục được cho Music Tribe mà chỉ tiền bồi thường không đủ để đền bù. Ngoài thiệt hại và bất kỳ biện pháp khắc phục nào mà Music Tribe có quyền, bạn thừa nhận và đồng ý rằng chúng tôi có thể yêu cầu công lý để ngăn chặn việc vi phạm thực tế, đe dọa hoặc tiếp tục vi phạm của Hợp đồng này.

Giới hạn thời gian nộp đơn

Bất kỳ hành động pháp lý hoặc khiếu nại nào bạn có thể có xuất phát từ hoặc liên quan đến Hợp đồng này phải khởi tố trong một (1) năm kể từ khi nguyên nhân của hành động pháp lý phát sinh, nếu không, hành động pháp lý hoặc khiếu nại đó sẽ bị cấm vĩnh viễn.

Toàn bộ Hợp đồng

Hợp đồng này tạo thành toàn bộ Hợp đồng giữa bạn và Music Tribe về việc sử dụng Phần mềm và thay thế tất cả các cuộc tranh luận văn bản hoặc miệng giữa bạn và Music Tribe.

Bạn có thể chịu các điều khoản và điều kiện bổ sung có hiệu lực khi bạn sử dụng hoặc mua các dịch vụ khác của Music Tribe, Music Tribe sẽ cung cấp cho bạn vào thời điểm sử dụng hoặc mua đó.

Liên hệ chúng tôi

Đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi qua email [email protected] nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Hợp đồng này.


Mời bạn ghé thăm trang web của chúng tôi để biết thêm thông tin và cập nhật mới nhất về sản phẩm của Tannoy. Chúng tôi rất mong muốn được phục vụ bạn và hy vọng bạn sẽ tận hưởng những trải nghiệm tuyệt vời với CANTERBURY GR-OW.

Nguyễn Thị Loan, là tác giả đằng sau trang web uy tín Dauthukythuatso.vn, nơi chuyên sâu về kiến thức về đầu thu kỹ thuật số mặt đất DVB T2 của VTV, LTP, VNPT, cũng như đầu thu FTV, AVG, VTC, K+ với hình ảnh HD sống động, rõ nét. Với sự hiểu biết sâu rộng và đam mê về công nghệ, Nguyễn Thị Loan không chỉ chia sẻ thông tin mà còn mang đến những trải nghiệm thực tế, giúp độc giả hiểu rõ hơn về thế giới kỹ thuật số ngày nay.

Related Posts

Loa Bose 301 seri 3 ghép với amply nào?

Amply phù hợp cho loa Bose 301 seri 3: Lựa chọn nào là tốt nhất?

Video loa bose ghép với amply nào Loa Bose 301 seri 3 là loa mang âm thanh tuyệt vời. Tuy nhiên, việc chọn amply phù hợp để…

Đầu Karaoke Arirang - Thương hiệu phổ biến tại Việt Nam

Đầu Karaoke Arirang – Thương hiệu phổ biến tại Việt Nam

Arirang là một trong những thương hiệu âm thanh nổi tiếng tại Việt Nam, được nhiều người yêu âm nhạc biết đến. Với công nghệ từ Hàn…

Cục đẩy công suất Crown XLi 2500: Đánh giá sản phẩm mạnh mẽ từ Harman Mỹ

Video đẩy crown xli 2500 Với mức công suất mạnh mẽ giúp khuếch đại âm thanh, cục đẩy Crown XLi 2500 là dòng sản phẩm được người…

Loa Bluetooth Harman/kardon ONYX STUDIO 6 – Trình diễn giai điệu sống động và tinh tế

Video hướng dẫn sử dụng loa harman kardon onyx studio 6 Loa Bluetooth Harman/kardon ONYX STUDIO 6 là một sáng tạo đa năng và thời trang. Với…

Loa Sub KLIPSCH R-100SW - Âm Thanh Sống Động Với Công Suất Mạnh Mẽ

Loa Sub KLIPSCH R-100SW – Âm Thanh Sống Động Với Công Suất Mạnh Mẽ

Video loa sub klipsch r100sw Độc Quyền: Bờm Audio là nhà phân phối chính hãng loa sub Klipsch R-100SW tại Việt Nam.Có thể bạn quan tâm Thinking…

Loa RCF Acustica C 3110-126: Trải nghiệm âm thanh đỉnh cao từ Ý

Loa RCF Acustica C 3110-126: Trải nghiệm âm thanh đỉnh cao từ Ý

Có thể bạn quan tâm JBL EON 612 – Loa di động cao cấp để bạn thăng hoa Loa Bose 601 Series III – Một Sản Phẩm…