Cách trả lời Where are you from | Mẫu câu trả lời tiếng Anh giao tiếp

Where are you from? là câu hỏi trong giao tiếp, dùng để hỏi về nguồn gốc, quê quán của một đối tượng, nơi chốn mà một đối tượng đến từ.

Where are you from là gì?

Where are you from? là câu hỏi phổ biến trong tiếng Anh giao tiếp hằng ngày. Câu hỏi này có nghĩa là “Bạn đến từ đâu?”

Câu hỏi này được sử dụng khi gặp một đối tượng lần đầu tiên, dùng để hỏi về quê quán, nguồn gốc, nơi chốn mà người đó được sinh ra hoặc đến từ. Câu hỏi này giúp cung cấp thêm thông tin về lý lịch của đối tượng đó.

Câu trúc tổng quan của câu hỏi Where are you from? là:
Where + to be + subject + from?

 • Khi subject (chủ ngữ) là ngôi thứ hai (you) hoặc ngôi thứ ba số nhiều (they), động từ to be được sử dụng là “are”;
 • Khi subject (chủ ngữ) là ngôi thứ ba số ít (he / she / it), động từ to be sử dụng là “is”.

Ví dụ:

 • Where are they from? (Họ đến từ đâu?)
 • Where is she from? (Cô ấy đến từ đâu?)

Cách trả lời câu hỏi where are you from

Để trả lời câu hỏi Where are you from?, người học cần nêu rõ nơi chốn cụ thể mà mình sinh ra hoặc đến từ trong câu trả lời của mình.

Cụ thể, cấu trúc tổng quan cho cách trả lời câu hỏi Where are you from? như sau:
Subject + to be + from + place / country

 • Khi subject (chủ ngữ) là ngôi thứ nhất (I), động từ to be được sử dụng là “am”;
 • Khi subject (chủ ngữ) là ngôi thứ nhất số nhiều (we) hoặc ngôi thứ ba số nhiều (they), động từ to be được sử dụng là “are”;
 • Khi subject (chủ ngữ) là ngôi thứ ba số ít (he / she / it), động từ to be sử dụng là “is”.

Ví dụ:

 • I am from Nha Trang City. (Tôi đến từ thành phố Nha Trang.)
 • We are from Poland. (Chúng tôi đến từ Ba Lan.)
 • He is from South Korea. (Anh ấy đến từ Hàn Quốc.)

Một số cấu trúc đơn giản thường được sử dụng trong cách trả lời Where are you from?

 • I am from + place (Tôi đến từ …)
  Ví dụ: I am from Russia. (Tôi đến từ nước Nga.)
 • I come from + place (Tôi đến từ …)
  Ví dụ: He comes from Russia. (Anh ấy đến từ nước Nga.)
 • I live in + place. (Tôi sống ở …)
  Ví dụ: I live in the countryside of Thailand. (Tôi sống ở vùng nông thôn của Thái Lan.)
 • I was born in + place. (Tôi được sinh ra ở …)
  Ví dụ: I was born in a small village on the outskirts of Seoul. (Tôi được sinh ra trong một ngôi làng nhỏ ở ngoại ô thành phố Seoul.)
 • I grew up in + place (Tôi lớn lên ở …)
  Ví dụ: I grew up in Paris, the capital of France. (Tôi lớn lên ở Paris, thủ đô của nước Pháp.)

Cách trả lời Where are you from trong IELTS

Where are you from? là một câu hỏi phổ biến, thường xuất hiện trong bài thi IELTS Speaking, đặc biệt là phần thi IELTS Speaking Part 1.

Cách trả lời Where are you from? trong IELTS Speaking có sự khác biệt so với cách trả lời trong tiếng Anh giao tiếp hằng ngày. Cách trả lời trong IELTS Speaking đòi hỏi thí sinh phải diễn giải thêm về quê quán, nguồn gốc, nơi mình sinh ra hoặc đến từ thay vì chỉ đơn thuần là cung cấp thông tin về lý lịch.

Một câu trả lời trong IELTS Speaking Part 1 thường bao gồm 03 câu. Cấu trúc chung của cách trả lời Where are you from? trong IELTS Speaking như sau:

 • Câu 1: Trả lời vào trọng tâm câu hỏi: đến từ đâu?
 • Câu 2: Không khí, khung cảnh của nơi chốn đó như thế nào, có điểm gì đặc biệt?
 • Câu 3: Nơi chốn đó mang lại cảm giác như thế nào?

Ví dụ một số cách trả lời Where are you from? trong IELTS Speaking:

 • I was born in South Korea and grew up in Seoul, the vibrant capital city. Growing up in such a culturally rich environment exposed me to a wide range of traditions, delicious cuisine, and a strong sense of community.
  Dịch nghĩa: Tôi được sinh ra ở Hàn Quốc và lớn lên ở thành phố Seoul, thủ đô nhộn nhịp. Lớn lên trong một môi trường có bề dày về văn hóa đã giúp cho tôi tiếp xúc với nhiều truyền thống, ẩm thực, và ý thức cộng đồng.

 • I come from Hanoi, the capital of Vietnam. Ha Noi is a city known for its rich history, stunning architecture, and bustling street markets. Growing up in Ha Noi allowed me to experience the vibrant energy of the city, from exploring ancient temples to indulging in mouthwatering street food. The city’s deep-rooted traditions and warm hospitality have shaped my upbringing and instilled in me a strong sense of pride in my cultural heritage.
  Dịch nghĩa: Tôi đến từ thành phố Hà Nội, thủ đô của Việt Nam. Hà Nội là một thành phố được biết đến với bề dày lịch sử lâu đời, kiến trúc lộng lẫy, và các khu chợ đường phố nhộn nhịp. Lớn lên ở Hà Nội cho tôi có trải nghiệm về năng lượng sôi động của thành phố, từ khám phá các ngôi đền cổ đến tận hưởng các món ăn đường phố ngon miệng. Truyền thống ăn sâu từ lâu đời của thành phố và sự niềm nở nồng nhiệt của người dân có ảnh hưởng lớn đến cách tôi được giáo dục và truyền cho tôi sự tự hào về bản sắc văn hóa của mình.

 • I am from a small village in the countryside of France. Growing up in the countryside of France provided me with a unique perspective on life, surrounded by picturesque landscapes and a close-knit community. The tranquility and simplicity of rural living taught me the value of nature and the importance of cherishing the little things in life.
  Dịch nghĩa: Tôi đến từ một ngôi làng nhỏ ở vùng quê của nước Pháp. Lớn lên ở vùng nông thôn nước pháp trao cho tôi một cái nhìn độc đáo về cuộc sống, bao quanh bởi khung cảnh đẹp như tranh vẽ và một cộng đồng gắn bó rất khăng khít. Sự yên bình và giản dị của cuộc sống miền quê đã dạy cho tôi về giá trị của tự nhiên và tầm quan trọng của việc trân trọng những điều nhỏ bé của cuộc sống.

Từ vựng cần chú ý:

 • vibrant (adj): nhộn nhịp
 • expose (v) tiết lộ, tiếp xúc
 • bustling (adj) sôi động, nhộn nhịp
 • deep-rooted (adj) ăn sâu
 • instill (v) làm thấm nhuần
 • tranquility (n) sự yên bình

Một số câu hỏi tương tự Where are you from

Bên cạnh câu hỏi Where are you from?, người học còn có thể sử dụng một số câu hỏi khác mang ý nghĩa tương tự. Các câu hỏi này có thể mang nghĩa liên quan đến quê quán, quốc tịch, ngôn ngữ mà một đối tượng nào đó sử dụng.

Một số câu hỏi tương tự Where are you from?

 • Where do you come from? (Bạn đến từ đâu?)
  Ví dụ cách trả lời: I come from Ho Chi Minh City. (Tôi đến từ thành phố Hồ Chí Minh.)

 • Which country / city do you come from? (Bạn đến từ đất nước / thành phố nào?)
  Ví dụ cách trả lời: I come from a small city in the south of Vietnam. (Tôi đến từ một thành phố nhỏ ở miền nam Việt Nam)

 • Where were you born? (Bạn được sinh ra ở đâu?)
  Ví dụ cách trả lời: I was born in Britain. (Tôi được sinh ra ở Anh)

 • In which country / city were you born or raised? (Bạn được sinh ra hoặc lớn lên tại đất nước hoặc thành phố nào?)
  Ví dụ cách trả lời: I was born in Australia but grew up in South Korea. (Tôi được sinh ra tại Úc nhưng lớn lên ở Hàn Quốc.)

 • Where is your hometown? (Quê hương của bạn ở đâu?)
  Ví dụ cách trả lời: My hometown is in Quang Binh Province. (Quê của tôi ở tỉnh Quảng Bình.)

 • Which language do you speak? (Bạn nói / sử dụng ngôn ngữ nào?)
  Ví dụ cách trả lời: I speak Korean. (Tôi nói tiếng Hàn Quốc.) // I was born in Australia but grew up in South Korea, so now I speak Korean. (Tôi được sinh ra tại Úc nhưng lớn lên ở Hàn Quốc, nên bây giờ tôi sử dụng tiếng Hàn Quốc.)

 • What is your nationality? (Quốc tịch của bạn là gì?)
  Ví dụ cách trả lời: I am American. (Tôi là người Mỹ)

Đoạn hội thoại sử dụng Where are you from

Dưới đây là đoạn hội thoại sử dụng Where are you from?

Andy: Where were you born, Mary?
Mary: I was born in a small city in the south of Vietnam.
Andy: What’s the name of the city?
Mary: It’s Vung Tau.
Andy: How do you feel about growing up there?
Mary: Growing up in a close-knit community surrounded by lush green fields and serene landscapes, I developed a deep appreciation for nature and the simple joys it brings. The slower pace of life allowed me to truly connect with my surroundings and taught me the importance of cherishing the little things in life.
Andy: Sounds great! I hope to visit hometown soon.
Mary: It is my honour to be your tour guide and show you all special things in my hometown.

Dịch nghĩa:

Andy: Bạn được sinh ra ở đâu vậy, Mary?
Mary: Mình được sinh ra tại một thành phố nhỏ ở miền nam Việt Nam.
Andy: Tên của thành phố đó là gì?
Mary: Thành phố đó là Vũng Tàu.
Andy: Bạn có suy nghĩ gì khi lớn lên tại nơi này?
Mary: Lớn lên trong một cộng đồng gắn bó khăng khít, được bao quanh bởi những cánh đồng tươi tốt và khung cảnh thanh bình, mình đã nuôi dưỡng một sự đánh giá cao, trân trọng dành cho thiên nhiên và niềm vui giản đơn mà nó mang lại. Nhịp sống chậm rãi đã giúp cho mình thật sự kết nối với môi trường xung quanh và dạy mình tầm quan trọng của việc trân trọng những điều nhỏ bé của cuộc sống.
Andy: Nghe thật tuyệt. Mình mong rằng mình có thể đến thăm quê hương của bạn sớm.
Mary: Thật vinh hạnh cho mình khi trở thành hướng dẫn viên du lịch của bạn và cho bạn xem những điều đặc biệt ở quê hương mình.

Từ vựng cần chú ý:

 • close-knit (adj) gắn bó với nhau
 • serene (adj): thanh bình
 • appreciation (n): sự trân trọng
 • cherish (v) trân trọng
 • honour (n): niềm vinh hạnh

Tổng kết

Trên đây là bài viết về các cách trả lời Where are you from và các câu hỏi tương tự trong IELTS Speaking và trong tiếng Anh giao tiếp hằng ngày. Mong rằng người học có thể ghi nhớ kiến thức và áp dụng vào trong bài thi cũng như trong giao tiếp một cách hiệu quả.

Nguyễn Thị Loan, là tác giả đằng sau trang web uy tín Dauthukythuatso.vn, nơi chuyên sâu về kiến thức về đầu thu kỹ thuật số mặt đất DVB T2 của VTV, LTP, VNPT, cũng như đầu thu FTV, AVG, VTC, K+ với hình ảnh HD sống động, rõ nét. Với sự hiểu biết sâu rộng và đam mê về công nghệ, Nguyễn Thị Loan không chỉ chia sẻ thông tin mà còn mang đến những trải nghiệm thực tế, giúp độc giả hiểu rõ hơn về thế giới kỹ thuật số ngày nay.

Related Posts

Ngành Ngân Hàng Thi Khối Nào? Điểm Chuẩn Và Cơ Hội Việc Làm

Ngành Ngân Hàng Thi Khối Nào? Điểm Chuẩn Và Cơ Hội Việc Làm

Ngành tài chính ngân hàng là một lĩnh vực rộng lớn, liên quan đến các giao dịch tiền tệ và kinh doanh thông qua ngân hàng. Đây…

Giải đáp: Con gái có nên học kinh doanh quốc tế không?

Con gái nên theo học kinh doanh quốc tế: Những cơ hội thú vị mà ngành này mang lại

Video có nên học kinh doanh quốc tế Học kinh doanh quốc tế không chỉ mở ra cánh cửa đến thế giới doanh nghiệp rộng lớn, mà…

Danh sách hàng hóa bị cấm mang vào Úc

Úc là một đất nước tuyệt vời để khám phá. Tuy nhiên, khi bạn chuẩn bị nhập cảnh vào Úc, bạn cần lưu ý rằng hải quan…

10 Công Việc Hấp Dẫn Cho Sinh Viên Ngành Tâm Lý Học

Bạn đã là một chuyên gia tâm lý học và đang tìm kiếm các lựa chọn công việc phù hợp? Sự nghiệp của bạn sẽ phụ thuộc…

Xem phim Hàn, sinh viên Hàn cũng vất vả tìm việc không kém Việt Nam!

Video phim sinh vien lam them Thời gian trôi đi như vèo vèo, những năm tháng đại học chẳng thể nào nhận ra đã qua đi. Chỉ…

Học bổng ASEAN 2018/2019 đã mở đơn đăng ký

Học bổng ASEAN 2018/2019 đã nhận đơn đăng ký

Học sinh Việt Nam đang học từ lớp 9 trở lên tại các trường phổ thông hàng đầu tại Singapore sẽ có cơ hội nhận được học…